A 區郵件

登記日期 郵件類別 郵件號碼 收件人 宿舍房號
2019-01-14 10:30 新航快遞 26445590000806 陳嘉豪 A1208
2019-01-10 14:12 郵局 09920310712828 王懿宸 A3315
2019-01-09 09:28 掛號包裹 95222922001770640004 洪雍哲 A2312
2019-01-08 10:20 便利帶 860046857792 陳岱彥 A3205
2019-01-03 10:29 掛號  31589010712818 陳立 A3313

雲林科技大學學生宿舍郵件處理中心

地址: 雲林縣斗六市大學路三段123號-1 電話: 05-5342601(2318)

Copyright © 2015 by Shao-Xuan Su. All rights reserved.

GMT+8, 2019-01-22 02:55:02