A 區郵件

登記日期 郵件類別 郵件號碼 收件人 宿舍房號
2017-09-25 17:20 嘉里快遞 92401132 陳柏維 A2212
2017-09-25 14:54 包裹 D8899276956D 林秉陞 A2303
2017-09-25 11:45 宅急便 100267184295 周暐航 A2106
2017-09-25 09:55 包裹 80466000105270 陳祺文 A1304
2017-09-21 11:14 包裹 10734024126178 李偉豪 A3305
2017-09-18 10:50 掛號 91426110003210640000 李偉豪*2 A3305

雲林科技大學學生宿舍郵件處理中心

地址: 雲林縣斗六市大學路三段123號-1 電話: 05-5342601(2318)

Copyright © 2015 by Shao-Xuan Su. All rights reserved.

GMT+8, 2017-09-25 17:33:38