A 區郵件

登記日期 郵件類別 郵件號碼 收件人 宿舍房號
2019-04-23 17:30 宅急便 900553543956 賴顗丞 A2108
2019-04-23 17:29 宅急便 905886827063 鄭浩哲 A3306
2019-04-17 09:06 郵局 RR272646721MO 蔡家豪 A3306
2019-02-21 11:02 掛號  19332522304118 賴韋霖 A2215
2019-02-13 10:18 郵局 92239310004910640027 柯宥成 A3402
2019-01-08 10:20 便利帶 860046857792 陳岱彥 A3205

雲林科技大學學生宿舍郵件處理中心

地址: 雲林縣斗六市大學路三段123號-1 電話: 05-5342601(2318)

Copyright © 2015 by Shao-Xuan Su. All rights reserved.

GMT+8, 2019-04-23 20:53:14