A 區郵件

登記日期 郵件類別 郵件號碼 收件人 宿舍房號
2018-05-21 10:11 郵局包裹 89515200105670 劉恩瑞 A1401
2018-05-17 13:03 PCHome 74760910024350 張鈞証 A3214
2018-05-15 16:40 黑貓宅急便 900339333595 陳輝交 A3211
2018-04-24 10:16 郵局 319206013 符恩賜 A3307

雲林科技大學學生宿舍郵件處理中心

地址: 雲林縣斗六市大學路三段123號-1 電話: 05-5342601(2318)

Copyright © 2015 by Shao-Xuan Su. All rights reserved.

GMT+8, 2018-05-22 02:33:25