G 區郵件

登記日期 郵件類別 郵件號碼 收件人 宿舍房號
2018-05-21 13:09 宅及便 905555585851 林劭容*2 G703
2018-05-21 11:16 便利帶 010164361414 李方如 G7121
2018-05-21 10:12 郵局掛號 92937932001310640009 郭佳安 G7072
2018-05-18 13:48 掛號 91871370403110640007 周穎 G912
2018-05-17 13:08 包裹 RC403398579 李岱林 G610
2018-05-17 10:25 郵局平信 109858 106128 18 陳昱學 G108
2018-05-16 17:38 黑貓 770031423293 卓彥廷 G204

雲林科技大學學生宿舍郵件處理中心

地址: 雲林縣斗六市大學路三段123號-1 電話: 05-5342601(2318)

Copyright © 2015 by Shao-Xuan Su. All rights reserved.

GMT+8, 2018-05-22 02:34:43